Παροχή Υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής Κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Χίου 2021 – ΤΜΗΜΑ Β’

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

09/07/2021
και ώρα: Ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00

Προυπολογισμός:

184.000,00 ευρώ