Παροχή Υπηρεσίας Παθολόγου για τις ανάγκες της δομής ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χίου “ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

09/06/2020

Προυπολογισμός:

990,00 ευρώ