Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης Χίου για την εφαρμογή του Κώδικα ISPS

Στοιχεία Προκήρυξης