Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη – ζύγιση εισερχόμενων απορριμάτων και καθαριότητα του χώρου του ΧΥΤΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Χίου της ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

06/04/2016

Ημερομηνία Διαγωνισμού:

07/04/2016
και ώρα: 11:00 π.μ.