Παροχή Υπηρεσιών για τη Φύλαξη – Ζύγιση Εισερχομένων Απορριμμάτων & Καθαριότητα του χώρου του ΧΥΤΑ της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

05/04/2017

Προυπολογισμός:

53.565,35 ευρώ
και ώρα: 11:30πμ έως 12:00μμ