Παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό των χερσαίων ζωνών Λιμένων και αλιευτικών καταφυγίων νήσου Χίου για χρονική διάρκεια 12 μηνών

Στοιχεία Προκήρυξης