Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο Δήμο Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

10/08/2016
και ώρα: έως τις 11:30 π.μ.

Προυπολογισμός:

4.131,60 €