Παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

18/12/2019
και ώρα: 13:00

Προυπολογισμός:

13.776,00 €