Παροχή υπηρεσιών Κοινωνικού Λειτουργού για παροχή στήριξης στους ωφελουμένους του Επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής.

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

05/07/2016
και ώρα: έως τις 11:30 π.μ.

Προυπολογισμός:

9.268,00 €