Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τη ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε.

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

18/10/2017
και ώρα: έως 11:00 π.μ.

Προυπολογισμός:

731,25 ευρώ