Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας στο Δ. Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

20/02/2017
και ώρα: 09.30 π.μ.

Προυπολογισμός:

6.951,91 €