Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο Δήμο Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

14/02/2019

Προυπολογισμός:

6.617,52 €