Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου-οικοπεδικού χώρου στην περιοχή ΓΡΟΥ- ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΣ

Στοιχεία Προκήρυξης