Περιληψη διακήρυξης Δημοπρασιας για την αγορά ακινήτου-οικοπεδικού χώρου στην περιοχή ΓΡΟΥ-ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΣ

Στοιχεία Προκήρυξης