Περίληψη Διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου – αγροτεμάχιο στην περιοχή Εκκλησίδια Τ.Κ. Νεοχωρίου

Στοιχεία Προκήρυξης