Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης – Ποιμνιοστάσιο στην περιοχή Αγ. Ειρήνης Τ.Κ. Σπαρτούντας

Στοιχεία Προκήρυξης