Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης – ποιμνιοστάσιο στην περιοχή Μεσόβουνο Τ.Κ. Διευχών

Στοιχεία Προκήρυξης