Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης (Βοσκότοπος – Ποιμνιοστάσιο) στην περιοχή Μεσόβουνο Τ.Κ. Διευχών

Στοιχεία Προκήρυξης