ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΕΚΤΑΣΗΣ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΥΛΟΙ ΣΥΚΙΑΔΑΣ Δ.Ε. ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ

Στοιχεία Προκήρυξης