Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου στην πλατεία Τ.Κ. Πυργίου

Στοιχεία Προκήρυξης