Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου στην Τ.Κ. Φυτών

Στοιχεία Προκήρυξης