Περίληψη διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Νέας Ποταμιάς

Στοιχεία Προκήρυξης