Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος ακινήτου “Απόλλων” στην πλατεία Φρουρίου Δ.Κ. Χϊου

Στοιχεία Προκήρυξης