Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτων για την δημιουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων στο Κέντρο της Πόλης

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

21/09/2022