Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου

Στοιχεία Προκήρυξης