Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Χίου.

Στοιχεία Προκήρυξης