Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου.

Στοιχεία Προκήρυξης