Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση χώρων στάθμευσης.

Στοιχεία Προκήρυξης