Περίληψη διακήρυξης δηµοπρασίας για την παραχώρησης χρήσης ακινήτου στη χερσαία ζώνη Λιµένα Χίου.

Στοιχεία Προκήρυξης