Περίληψη διακήρυξης για δημοπράτηση ακινήτου στο Γεμέλικο Πυτιούς

Στοιχεία Προκήρυξης