Περίληψη διακήρυξης για την εκποίηση δημοτικού ακινήτου στην οδό Αρτεμιδώρου της Δ.Ε. Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης