ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΙΘΙΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΘΙΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης