ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣΜΑΤΩΝ

Στοιχεία Προκήρυξης