ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΣME1/2017 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ