«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

22/03/2021
και ώρα: 13:00

Προυπολογισμός:

1.965,60