Πλήρωση της θέσης προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης του ∆ήµου Χίου