Πολιτικός Γάμος

Για Έλληνες Υπήκους Κατοίκους Χίου

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον καθένα χωριστά, από τον Δήμο ή την Κοινότητα της τελευταίας κατοικίας του και απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 1. Αίτηση (δίδεται από την Υπηρεσία).
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου δηλώνεται (δίδεται από την Υπηρεσία):
  1. ότι οι μελλόνυμφοι δεν έχουν κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357 , 1360 του Α.Κ.
  2. αν έχουν πραγματοποιήσει γάμο στο παρελθόν και πόσες φορές.
  3. ότι είναι κάτοικοι του Δήμου Χίου.
 4. Διαζευκτήριο της Ι.Μητρόπολης ή Διοικητική Απόφαση Διαζυγίου για τους διαζευγμένους.
 5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρεία.
 6. Φωτοτυπία ταυτότητας.
 7. Παράβολο χαρτοσήμου 15€ ένα για κάθε άδεια γάμου.
 8. Δημοσίευση γνωστοποίησης του γάμου σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα. (Χρειάζεται ένα φύλλο της ίδιας εφημερίδας για τον κάθε μελλόνυμφο).

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση επτά ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην τοπική εφημερίδα και ισχύει για έξι (6) μήνες.  Η τέλεση του Πολιτικού Γάμου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.  

 

Για Έλληνες του Εξωτερικού

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον καθένα χωριστά, από τον Δήμο ή την Κοινότητα στον οποίο είναι εγγεγραμμένος και απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά. Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας πρέπει να προσέρχεται το άτομο το οποίο θα εξουσιοδοτηθεί στην ειδική αίτηση του Ελληνικού Προξενείου.

 1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης.
 2. Απόφαση Διαζυγίου για τους διαζευγμένους.
 3. Πιστοποιητικό θανάτου σε περίπτωση χηρείας.
 4. Αίτηση (δίδεται από την Υπηρεσία).
 5. Υπεύθυνη Δήλωση:

  1. ότι οι μελλόνυμφοι δεν έχουν κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357, 1360 του Α.Κ.
  2. αν έχουν πραγματοποιήσει γάμο στο παρελθόν και πόσες φορές.
 6. Εξουσιοδότηση Ελληνικού Προξενείου της χώρα που διαμένει Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον Πρόξενο για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή της άδειας από το εξουσιοδοτούμενο άτομο.
 7. Παράβολο χαρτοσήμου 15€ ένα για κάθε άδεια γάμου.
 8. Δημοσίευση γνωστοποίησης του γάμου σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα. (Χρειάζεται ένα φύλλο της ίδιας εφημερίδας για τον κάθε μελλόνυμφο).

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση επτά ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην τοπική εφημερίδα και ισχύει για έξι (6) μήνες. Η τέλεση του Πολιτικού Γάμου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

 

Για Αλλοδαπούς που Διαμένουν στην Ελλάδα

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον καθένα χωριστά, από τον Δήμο ή την Κοινότητα στον οποίο είναι εγγεγραμμένος και απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 1. Αίτηση (δίδεται από την Υπηρεσία).
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο στα Ελληνικά από Ελληνική Πρεσβεία ή Προξενείο.
 3. Βεβαίωση από το Προξενείο τους στην Ελλάδα, ότι δεν έχουν κόλλημα γάμου, μεταφρασμένη στα Ελληνικά.
 4. Απόφαση Διαζυγίου για τους διαζευγμένους μεταφρασμένη στα Ελληνικά.
 5. Πιστοποιητικό θανάτου σε περίπτωση χηρείας μεταφρασμένο στα Ελληνικά.
 6. Φωτοτυπία διαβατηρίου και άδεια παραμονής (εάν δεν υπάρχει άδεια παραμονής δεν εκδίδεται άδεια γάμου).
 7. Παράβολο χαρτοσήμου 15€ ένα για κάθε άδεια γάμου.
 8. Δημοσίευση γνωστοποίησης του γάμου σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα. (Χρειάζεται ένα φύλλο της ίδιας εφημερίδας για τον κάθε μελλόνυμφο).

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση επτά ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην τοπική εφημερίδα και ισχύει για έξι (6) μήνες. Η τέλεση του Πολιτικού Γάμου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

 

Για την τέλεση του Πολιτικού Γάμου εκτός από τους μελλονύμφους πρέπει να παραβρίσκονται και δύο (2) άτομα μάρτυρες με τα διαβατήρια ή τις ταυτότητες τους.

  Πίσω στον Οδηγό του Δημότη