Πρακτικό Επιτροπής για την κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης εποχικού προσωπικού