Προκήρυξη για Δημοτικούς Βοσκοτόπους

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Δήμαρχος Χίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 318/1969 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».

Κ Α Λ O Y M E

Όλους τους ενδιαφερόμενους δημότες να υποβάλλουν στις αντίστοιχες Δημοτικές Ενότητες (τις εργάσιμες ημέρες και ώρες), μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης αυτής, δήλωση στην οποία να φαίνεται ο ακριβής κατ΄ είδος αριθμός των μικρών και μεγάλων ζώων που επιθυμούν να εισάγουν στις βοσκές του Δήμου κατά την κτηνοτροφική περίοδο 2015. Στις δηλώσεις αυτές, πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά και ο αριθμός των ζώων των ετεροδημοτών ποιμένων φυλάκων που πρόκειται να προσληφθούν από αυτούς, το τοπωνύμιο βόσκησης, η Τοπική κοινότητα στην οποία ανήκει και η έκταση που απαιτείται.
Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την δεκαήμερη προθεσμία θα είναι εκπρόθεσμες με τις γνωστές συνέπειες του νόμου που είναι η επιβολή προστίμου. Δηλώσεις που θα υποβάλλονται μετά το μήνα Μάιο δε θα γίνονται δεκτές.
Οι κτηνοτρόφοι θα υποβάλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις στις Δημοτικές Ενότητες που ανήκουν. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν και αντίγραφο του Μητρώου Αιγοπροβάτων της Δ/νσης Κτηνιατρικής Χίου.

Ο Δήμαρχος Χίου

Εμμανουήλ Βουρνούς