ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

Ο Δήμος Χίου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 368/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΝΘΡΩΗΝ-ΒΝΜ), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη φύλαξη των πυροφυλακίων του νησιού, συνολικού αριθμού δέκα εννέα (19) ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητες:  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

10

ΕΩΣ 3 ΜΗΝΕΣ

ΥΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

8

ΕΩΣ 3 ΜΗΝΕΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΟΥ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ

1

ΕΩΣ 4 ΜΗΝΕΣ

  • Για το κλάδο ΥΕ Φυλάκων και Νυχτοφυλάκων δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα. Από τους ενδιαφερόμενους θα ζητηθεί κατάθεση βεβαίωσης οφθαλμιάτρου για την ικανότητα όρασης.
  • Για τον κλάδο ΔΕ οδηγών Βυτιοφόρου απαιτούνται:

α) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄(C ) κατηγορίας.

β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για τους υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δ ημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν. Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, μετά την απόκτηση των παραπάνω αδειών οδήγησης αυτοκινήτου.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.  

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Χίου (Δ/νση: Δημοκρατίας 2 τηλ:2271350809 και 2271350823) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 31/05/2019 έως και 06/06/2019.