Προκήρυξη Βοσκής έτους 2014

Ο Δήμαρχος Χίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 318/1969 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».

Κ Α Λ O Y M E

Όλους τους ενδιαφερόμενους δημότες να υποβάλλουν στις αντίστοιχες Δημοτικές Ενότητες (τις εργάσιμες ημέρες και ώρες), μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών

από τη δημοσίευση της προκήρυξης αυτής, δήλωση στην οποία να φαίνεται ο ακριβής κατ΄ είδος αριθμός των μικρών και μεγάλων ζώων που επιθυμούν να εισάγουν στις βοσκές του Δήμου κατά την κτηνοτροφική περίοδο 2014. Στις δηλώσεις αυτές, πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά και ο αριθμός των ζώων των ετεροδημοτών ποιμένων φυλάκων που πρόκειται να προσληφθούν από αυτούς.

Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την δεκαήμερη προθεσμία θα είναι εκπρόθεσμες με τις γνωστές συνέπειες του νόμου που είναι η επιβολή προστίμου.

Οι κτηνοτρόφοι θα μπορούν να προμηθεύονται έντυπα δηλώσεων από τις Δημοτικές Ενότητες. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν και αντίγραφο του Μητρώου Αιγοπροβάτων της Δ/νσης Κτηνιατρικής Χίου.

Ο Δήμαρχος Χίου

Πολύδωρος Λαμπρινούδης