Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για εκμίσθωση κυλικείου στο 4Ο Γυμνάσιο Χίου και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, λόγω παραίτησης του κυλικειούχου

Στοιχεία Προκήρυξης