Προμήθεια (20.000) φακέλων αλληλογραφίας για τις ανάγκες αλληλογραφίας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

12/03/2021

Προυπολογισμός:

819,00 €