Προμήθεια αυτοκόλλητων ειδοποιητηρίων για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

21/11/2019

Προυπολογισμός:

300,00 ευρώ