Προμήθεια Αγωνιστικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Ηλεκτρονικού Συστήματος Χρονομέτρησης για το Ιωνικό Κολυμβητήριο

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

16/11/2018
και ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00

Προυπολογισμός:

283.064,51 ευρώ