Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτικών μηχανημάτων Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

29/04/2021
και ώρα: 12:00

Προυπολογισμός:

877,50 ευρώ