Προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

12/10/2020

Προυπολογισμός:

809,77 €