Προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

04/04/2019

Προυπολογισμός:

2.989,35 €