Προμήθεια αναλωσίμων συνεργείου Δ. Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

09/11/2022
και ώρα: 14:00

Προυπολογισμός:

4273,50