Προμήθεια αναλωσίμων Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

21/11/2018
και ώρα: έως 11:00 π.μ.

Προυπολογισμός:

3.200,00 ευρώ